Nghề nghiệp
  • Gửi
  • In
  • Đánh dấu
Vị trí tuyển dụng
  • Gửi
  • In
  • Đánh dấu

Giá trị của chúng tôi

 

Giá trị của Tập Đoàn là sự tôn trọng, sự quan tâm đồng thời luôn cập nhật thông tin về hoạt động của công ty cho nhân viên và cổ đông. Hoạt động kinh doanh của Lafarge luôn đi đôi với mục tiêu phát triển bền vững là sự phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường.

Mạng xã hội