Xây dựng cộng đồng
  • Gửi
  • In
  • Đánh dấu
Sức khỏe & An toàn

Đảm bảo sức khỏe và an toàn của nhân viên là ưu tiên hàng đầu của Lafarge. Dưới đây là các qui tắc áp dụng cho tất cả nhân viên của Tập đoàn, bắt đầu từ cấp cao nhất.

CHÍNH SÁCH AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

Tập đoàn Lafarge cam kết tạo một môi trường làm việc an toàn và không gây hại cho sức khỏe, quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau theo một cách thức an toàn.


An toàn và sức khỏe là giá trị cốt lõi được kết hợp thực hiện trong mọi lĩnh vực kinh doanh của chúng ta.


Chúng ta đưa các mục tiêu an toàn và sức khỏe vào hệ thống quản lý ở tất cả các cấp trong tập đoàn Lafarge. Ban Giám Đốc chịu trách nhiệm về việc phòng tránh các tai nạn và các bện nghề nghiệp trong công ty.


Toàn thể CB-CNV tập đoàn Lafarge mong muốn một môi trường làm việc an toàn và không gây hại sức khỏe, đáp lại, tập đoàn cũng mong muốn toàn thể CB-CNV đóng góp tạo một môi trường làm việc an toàn bằng những hành vi có trách nhiệm.


Tập đoàn mong muốn toàn thể CB-CNV biểu hiện bằng hành động của mình rằng an toàn và sức khỏe là những giá trị cốt lõi thông qua những cam kết rõ ràng và chủ động lẫn nhau.


Để đạt đến sự an toàn, chúng ta tin rằng chỉ có một con số chấp nhận được là số không: Không tại nạn, không sự cố hoặc không có bệnh nghề nghiệp. Đạt được con số này là điều then chốt để chúng ta vươn tới sự tuyệt hảo.

QUY TẮC AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

1. TRÁCH NHIỆM: Ban Giám Đốc chịu trách nhiệm thi hành, thông tin và tuân thủ các qui định an toàn và sức khỏe.


2. TẬP HUẤN: Người lao động, cán bộ đầu ngành và nhà thầu phải được tập huấn để làm việc an toàn và quản lý các vấn đề an toàn và sức khỏe tại bộ phận.


3. TOÀN THỂ CB-CNV: Toàn thể CB-CNV làm việc tại tập đoàn Lafarge kể cả các nhà thầu, phải tôn trọng các qui định về an toàn và sức khỏe.


4. CẢI TIẾN: Tất cả các đơn vị phải xem xét hàng năm kế hoạch cải tiến an toàn và sức khỏe như là một phần trong kế hoạch cải tiến hoạt động kinh doanh.


5. TỔ CHỨC: Tất cả các đơn vị phải lập Ban An Toàn và Sức Khỏe bao gồm các Giám Đốc và các trưởng bộ phận và cộng sự.


6. TUÂN THỦ: Tất cả các đơn vị phải tuân thủ theo tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe của tập đoàn Lafarge.


7. BÁO CÁO: Tất cả các tai nạn, sự cố phải được báo cáo lên cấp đúng thẩm quyền, được điều tra và các kinh nghiệm phải được chia sẻ đến mọi người.


8. TÍNH RÕ RÀNG: Kết quả hoạt động an toàn phải được thông tin cụ thể đến tất cả CB-CNV


9. CÓ THỂ ĐO LƯỜNG ĐƯỢC: Bộ phận sản xuất phải định kỳ tiến hành đánh giá dựa theo chính sách của tập đoàn, hệ thống và tiêu chuẩn quản lý về an toàn & sức khỏe.


10. HỖ TRỢ: Tổ chức an toàn và sức khỏe phải sáng tạo và được tập huấn để tạo sự hỗ trợ cho Ban Giám Đốc.


11. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG: Tuân thủ theo các qui định này là một điều kiện tuyển dụng và là một tiêu chuẩn của sự phát triển nghề nghiệp.

Kiểm soát quá tải trọng đường bộ

  • Gửi
  • In
  • Đánh dấu

Xây dựng bền vững

Xây dựng bền vững là mối quan tâm của tất cả các công ty trong ngành xây dựng. Tại Lafarge, chúng tôi làm việc chặt chẽ với các hiệp hội công nghiệp, các nhà cung cấp năng lượng và các kiến ​​trúc sư để xác định nhiều phương pháp xây dựng thân thiện với môi trường hơn.

Mạng xã hội